Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YABADU

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego Yabadu 
 (dalej „Sklep”) jest firma Wilmar
Marcin Wilkowski z siedzibą Kiedrzyn 9, 26-634 Gózd , NIP 796-109-57-32

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za
pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biura Obsługi Klienta – 504 259 778 , 508 172 183
czynna w dni robocze w godzinach od 10-16

adres e-mail yabadu@onet.eu

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć:

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat;

b) Każda osoba prawna;

c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych

(dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty oferowane przez sklep można składać za
pośrednictwem strony www.yabadusklep.pl

3) Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 10-16

5) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą
elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty zamówienie
zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Sposób dostawy

d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego:

a) W ciągu 5 dni roboczych przesyłką kurierską

b) Do 7 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej

8) Zamówione towary są dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.

9) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.

10) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

11) Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili
złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

12) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach
towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania
wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia
w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one
realizowane na zasadach dotychczasowych.

13) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji
nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo
przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie
anulowane.

14) Ceny podane w Sklepie ważne są tylko w ofercie internetowej.

15) Ceny towarów obowiązujące w Sklepie obowiązują jedynie przy złożeniu
zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na
stronie internetowej: http://www.yabadusklep.pl

16) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu
danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta
drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania
alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

17) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji
zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane
w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

18) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może
skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w
przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.

19) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub
opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia,
wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

20) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub
faktura VAT.

21) Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do chwili zmiany statusu
zamówienia na „roboczy”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: rezygnacji z całości
zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą
lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku
rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot
należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji
Klienta, na konto Klienta. Klient ma obowiązek przekazać dane konta drogą
elektroniczną na adres yabadu@onet.eu

 Jeżeli Klient nie posiada własnego
konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez
niego wskazany.

22) Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi
Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres yabadu@onet.eu lub bezpośrednio przez
formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

23) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym yabadusklep.pl jest prawnie
wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy F.H. Wilmar a Zamawiającym.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z
następujących form płatności:

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u
kuriera;

c) GOTÓWKA lub KARTA PŁATNICZA – w przypadku osobistego odbioru towaru w
sklepie firmowym;

d) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

F.H. Wilmar Marcin Wilkowski 
,Kiedrzyn 9 ,26-634 Gózd

23 1020 4317 0000 5202 0019 4639 (PKO BP S.A. Oddział 1 w Radomiu).

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w
złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z
rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie
zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie
przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy
przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia
wykonywania uznania.

3) Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu Płatności.pl lub drogą
tradycyjnego przelewu ulegają anulacji po 10 dniach w przypadku nie odnotowania
płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia
zamówienia przez Klienta do daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

V. Zwroty i reklamacje

1) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny
lub faktura VAT).

2) Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną do Biura Obsługi
Klienta.

3) Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji
Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4) Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku
reklamacyjnym. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy Yabadu rozpatrzył
reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i
opisem reklamacji.

5) Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

Yabadu  , ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom

, z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot”

6) W przypadku zamówień odbieranych w Sklepie stacjonarnym, reklamacje prosimy
składać w /w sklepie

7) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep
Internetowy Yabadu zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

8) Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji droga
elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.

9) Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta;

b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest
zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera);

c) Towary niezgodne z zamówieniem.

10) Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej
konserwacji (opisy konserwacji znajdują się na metkach wszystkich produktów)

11) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca wartość reklamowanego
towaru

12) Zamawiający ma prawo - zgodnie z przepisami o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –odstąpić od umowy sprzedaży bez podania
przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od
daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy
sprzedaży.

13) Zwracany produkt powinien być w oryginalnym opakowaniu, wraz z metką,
nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony, powinien być kompletny
i odesłany z dowodem zakupu na adres: Kilińskiego 15/17 , 26-600 Radom z dopiskiem „zwrot”.

14) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym
na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym pod
adresem wskazanym w zamówieniu.

VI. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest F.H. Wilmar Marcin
Wilkowski  ,Kiedrzyn 9 ,26-634 Gózd

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.yabadusklep.pl są zbierane i
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich właściwą ochronę poprzez stosowanie zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń (tj;bezpieczne systemy,zmiany hasła, logowane strony, zamknięte pomieszczenia w przypadku dokumentów papierowych ). w celach zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być
przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO).

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze
marketingowym jeśli wyrazi na to  zgodę.

4) Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych za
pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla
realizacji zawartej umowy sprzedaży w innym przypadku nie będzie możliwości świadczenia usług ze strony F.H.Wilmar.

6) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz
ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania,przenoszenia,sprostowania.

7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z F.H. Wilmar niezbędne w  związku ze świadczonymi usługami (tj. firmy kurierskie, poczta polska ,biuro rachunkowe oraz upoważnione organy)

8) Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu i zniszczone po okresie 5 lat.

9) Dane przechowywane i przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię , nazwisko,adres, nr NIP , nr PESEL, nr telefonu, adres mailowy.

10) Dane osobowe są pozyskiwane w sposób bezpośredni przy zawieraniu umów lub ze źródeł ogólnie dostępnych.

11) Nie przekazujemy danych do państw trzecich .

12) W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO.

VII.Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.yabadu.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci inernetowej. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu wymaga przeglądarki         

internetowej  w  wersji IE 6 (oraz wersje wyższe), Firefox 2.5 (oraz wersje
wyższe),Safari , Opera, Chrome.

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) Wilmar F.H. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania
Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w
szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

 Themes PrestaShop